Tạp chí KTĐN số 98

*Tạp chí số 98- Mã số 372

*Tác giả: 

Nguyễn Thị Thu Hà 
Trần Thanh Tâm 
Lâm Thị Ngọc Ánh 

Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm giải thích sự tác động trong dài hạn của cơ cấu hàng hóa
xuất khẩu (cả chiều dọc lẫn chiều ngang) đến tăng trưởng kinh tế trong khoảng thời gian
nền kinh tế Việt Nam bắt đầu thời kì mở cửa và hội nhập với kinh tế thế giới (từ 1986 tới
2015). Bằng phương pháp hồi quy chuỗi dữ liệu ARDL và kiểm định đường biên với bộ dữ
liệu được thu thập từ 1986 đến 2015, nhóm tác giả nhận thấy việc đa dạng hóa cơ cấu
hàng xuất khẩu có tác động đến tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam trong dài hạn với độ trễ
từ hai đến ba kỳ. Từ đó cho thấy, chuyển dịch và thực hiện điều chỉnh cơ cấu hàng xuất
khẩu là một chiến lược đúng đắn và dài hạn trong chính sách phát triển kinh tế của Nhà
nước.
Từ khóa: Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu; tăng trưởng kinh tế; Việt Nam; hội nhập; chiến
lược