Tạp chí KTĐN số 98

*Tạp chí số 98- Mã số 399

*Tác giả: 

Vũ Thị Oanh 

Tóm tắt
Để khắc phục những hạn chế của chỉ số Malmquist, bài viết sử dụng chỉ số Färe-
Primont dựa trên định nghĩa của năng suất các yếu tố tổng hợp. Trước hết, chỉ số
Färe-Primont được phát triển với hàm khoảng cách được coi như là hàm cộng gộp;
Thứ hai, kết hợp với các ý nghĩa kinh tế học của các khái niệm có liên quan về hiệu
quả, phân tích chỉ số Färe-Primont thành tiến bộ kỹ thuật, thay đổi hiệu quả kỹ thuật,
hiệu quả quy mô và hiệu quả hỗn hợp khả dụng; Cuối cùng, bài viết sử dụng số liệu
năng suất nhân tố tổng hợp của 29 tỉnh trong giai đoạn 15 năm (2001-2015) của
Trung Quốc tiến hành phân tích thực chứng. Trên cơ sở đó, bài viết đề xuất một vài
gợi ý đối với Việt Nam.
Từ khóa: Năng suất nhân tố tổng hợp, hàm cộng gộp, chỉ số Färe-Primont