Tạp chí KTĐN số 98

*Tạp chí số 98 

*Tác giả:

Nguyễn Việt Dũng 1
Phạm Thị Ngọc Anh 2

Tóm tắt
Với mục tiêu phát triển kinh tế địa phương một cách bền vững, tỉnh Điện
Biên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế để
nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát huy tối đa những lợi thếsẵn có và năng lực
cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh.Bài viếtsử dụng phân tích SWOT về phát triển kinh
tế Điện Biên kết hợp xem xét những hạn chế của mô hình tăng trưởng kinh tế cũ, từ
đó đề xuất định hướng chuyển đổi và các giải pháp thúc đẩy mô hình tăng trưởng
kinh tế mới cho tỉnh Điện Biên.
Từ khóa: kinh tế địa phương, mô hình tăng trưởng, Điện Biên.