Tạp chí KTĐN số 98

Mã số 414

*Tác giả: 

Phan Hoài Phương 1
Nguyễn Sang 2
Vũ Bá Thành 3
Phan Quế Minh 4

Tóm tắt
Nghiên cứu được thực hiện nhằm tìm hiểu mối quan hệ giữa xung đột công việc – gia đình đến
sự hài lòng trong công việc tại các công ty kiến trúc ở Tp.Hồ Chí Minh. Thông qua phân tích định
lượng từ số liệu khảo sát đối với 187 nhân viên làm việc tại các công ty kiến trúc trên địa bàn
Tp.Hồ Chí Minh để đánh giá thang đo và mô hình nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy hai yếu
tố là công việc can thiệp đến gia đình và gia đình can thiệp đến công việc đều có tác động tiêu cực
đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên.
Từ khóa: Các công ty kiến trúc tại Tp.Hồ Chí Minh, Xung đột công việc – gia đình, Sự hài lòng
trong công việc.