Tạp chí KTĐN số 70 - 80

Tạp chí KTĐN số 71

VIỆT NAM VÀ TIẾN TRÌNH TỰ DO HÓA THƯƠNG MẠI TRONG AEC

Vietnam’s trade liberalisation in ASEAN Economic Community (AEC)

HIỆP ĐỊNH TẠO THUẬN LỢI THƯƠNG MẠI CỦA WTO: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI VIỆT NAM

WTO’s Trade Facilitation Agreement: opportunities and challenges for Vietnam

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM NĂM 2014

Vietnam’s international trade in 2014

TÁC ĐỘNG CỦA SỰ RA ĐỜI VÀ QUÁ TRÌNH CẮT GIẢM GÓI NỚI LỎNG ĐỊNH LƯỢNG 3 CỦA MỸ

The impacts of the establishment and reduction of US’s 3rd Quantitative Easing

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SOẠN THẢO VÀ ĐÀM PHÁN CÁC ĐIỀU KHOẢN CHÍNH TRONG HỢP ĐỒNG MUA BÁN HÀNG HÓA QUỐC TẾ

Selected issues in drafting and negotiating main clauses in international contracts on the sale of goods

TÌNH HÌNH ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRÊN FACEBOOK VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA ĐỐI VỚI VIỆT NAM

Application of e-commerce in Facebook and implications to Vietnam

VẤN ĐỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY TẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SAU KHI CỔ PHẦN HÓA Ở VIỆT NAM

Corporate governance in Vietnam’s state-owned enterprises after equitisation

MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN TRỊ VỐN LƯU ĐỘNG VÀ KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CÔNG TY THỰC PHẨM - ĐỒ UỐNG NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

THE RELATIONSHIP BETWEEN WORKING CAPITAL MANAGEMENT AND PROFITABILITY OF VIETNAMESE LISTED COMPANIES IN FOOD AND DRINK SECTOR

ÁP DỤNG MÔ HÌNH ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN ĐỂ XÁC ĐỊNH LỢI SUẤT KỲ VỌNG CỦA CỔ PHIẾU: TRƯỜNG HỢP CÁC DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT THÉP NIÊM YẾT TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Asset pricing models to evaluate stocks’s expected returns: the case of listed companies in Vietnam’s stock exchange in steel sector

GIẢI PHÁP ĐẦY MẠNH HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA CÁC NGHIÊN CỨU SINH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Recommendations to promote the resesearch of PhD candidates at Foreign Trade University

CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ĐỔI MỚI CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT 77/NQ-CP

Opportunities and challenges for public universities implementing trial of governance mechanism according to 77/NQ-CP Resolution

XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH HỌC PHÍ TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG LẬP TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI TỰ CHỦ TÀI CHÍNH

Tuition policy in public universities under context of self-financed mechanism

 

Xem tất cả các bài tại đây

 

Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.