Tạp chí KTĐN số 81 - 90

Tạp chí KTĐN số 82

1. Một số tiêu chí đánh giá hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan trên thế giới và thực tiễn tại Việt Nam
Trịnh Thị Thu Hương
Phan Thị Thu Hiền

2. Thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong bối cảnh đổi mới kinh tế tại Mianma (2011-2015)
Trần Thị Ngọc Quyên
Trịnh Quang Hưng

3. Phương pháp và tiếp cận kinh tế của John M.Keynes từ góc nhìn duy vật biện chứng của chủ nghĩa Mác - Lênin
Vũ Thị Thanh Xuân

4. Chính sách tỷ giá với cán cân thương mại và lạm phát: bằng chứng từ phân tích quan hệ nhân quả
Nguyễn Thị Thùy Vinh

5. Tác động của tự do hóa thương mại thế hệ mới đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam
Mai Thu Hiền
Nguyễn Ngọc Bình

6. Xây dựng hệ thống cảnh bảo sớm khủng hoảng kinh tế, tài chính - tiền tệ và sự cần thiết đối với Việt Nam
Nguyễn Thị Lan

7. Thực trạng hoạt động đào tạo tại doanh nghiệp cơ khí FDI và bài học cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa
Lê Thái Phong

8. Tăng cường trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam
Nguyễn Thị Thu Hà
Trần Quốc Trung

9. Phát triển các dự án BOT cho ngành điện tại Việt Nam: Tồn tại và nguyên nhân
Nguyễn Thị Thu Hằng

10. Ứng dụng mô hình hành vi BMAT vào đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp Việt Nam
Hoàng Anh Duy, Trần Thị Nguyên Hà
Nguyễn Thị Thu Hiền, Phùng Thị Minh Trang

11. Tác động của tài sản trí tuệ địa phương đến sự hài lòng của du khách tại Việt Nam
Lê Thị Thu Hà
Phạm Văn Chiến

12. Xây dựng chương trình đào tạo ngành kế toán tại Trường đại học Ngoại thương trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế
Trần Thị Kim Anh

13. Đổi mới cơ chế hoạt động tại Trường đại học Ngoại thương
Bùi Anh Tuấn
Phạm Thu Hương

 

Xem tất cả các bài tại đây

 

Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.