Tạp chí KTĐN số 81 - 90

Tạp chí KTĐN số 86

1. BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015 TRONG XU THẾ PHÁP ĐIỂN HÓA VÀ HÀI HÒA HÓA TƯ PHÁP QUỐC TẾ TRÊN THẾ GIỚI

2. DOANH NGHIỆP XÃ HỘI – PHÁP NHÂN THƯƠNG MẠI HAY PHÁP NHÂN PHI THƯƠNG MẠI?

3. BÌNH LUẬN VỀ HỢP ĐỒNG GIA CÔNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

4. CẦM GIỮ TÀI SẢN – BIỆN PHÁP MỚI NHẰM BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ THEO BLDS 2015

5. NGƯỜI THỨ BA TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

6. TẬP QUÁN VÀ NGUYÊN TẮC ÁP DỤNG TẬP QUÁN THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

7. BÌNH LUẬN VỀ CHẾ ĐỊNH PHÁP NHÂN TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015

8. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ VIỆT NAM NĂM 2015

9. MỘT SỐ VẤN ĐỀ PHÁP LÝ VỀ ĐIỀU KHOẢN MIỄN TRÁCH NHIỆM

10. NGHĨA VỤ CUNG CẤP THÔNG TIN TRONG GIAI ĐOẠN TIỀN HỢP ĐỒNG – PHÁP LUẬT VIỆT NAM VÀ MỘT SỐ NƯỚC TRÊN THẾ GIỚI

11. HẬU QUẢ CỦA VIỆC HỦY BỎ HỢP ĐỒNG THEO BỘ LUẬT DÂN SỰ NĂM 2015

12. ĐỀ XUẤT DIỄN GIẢI VÀ ÁP DỤNG ĐIỀU 420 BLDS 2015 VỀ THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG KHI HOÀN CẢNH THAY ĐỔI CƠ BẢN

 

Xem tất cả các bài tại đây

Mọi thắc mắc liên hệ Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.