Tạp chí KTĐN số 81 - 90

Tạp chí KTĐN số 88

1. ĐỔI MỚI CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG XUẤT KHẨU CỦA NHÀ NƯỚC TRONG GIAI ĐOẠN TÁI CƠ CẤU KINH TẾ HIỆN NAY

Nguyễn Cảnh Hiệp


2. HỆ THỐNG MỤC TIÊU CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2006 – 2015

Nguyễn Thành Nam


3. Nhìn lại các biện pháp điều hành chính sách tiền tệ ở Việt Nam từ năm 2011 đến 2015

Mai Thu Hiền


4. SO SÁNH THỊ TRƯỜNG CÁC NƯỚC ĐỐI TÁC TRONG HIỆP ĐỊNH TPP VÀ HIỆP ĐỊNH RCEP - CƠ HỘI XUẤT KHẨU HÀNG HÓA CHO VIỆT NAM

Bùi Thị Hằng Phương


5. HOÀN THIỆN CHẾ ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÔNG TY HỢP DANH TRONG LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Nguyễn Vinh Hưng


6. VAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ XANH ĐỐI VỚI KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP FDI

Chu Thị Mai Phương

Hồ Thị Hoài Thương


7. ÁP DỤNG CHẾ ĐỊNH “BÙ TRỪ NGHĨA VỤ DÂN SỰ” TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG

Đỗ Minh Tuấn


8. ẢNH HƯỞNG CỦA BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ TỚI VIỆC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP CHÈ SHAN TUYẾT MỘC CHÂU VÀ VẢI THIỀU LỤC NGẠN

Nguyễn Thu Thủy

Hoàng Trường Giang

Dư Vũ Hoàng Tuấn

Nguyễn Trung Kiên


9. HIỆU ỨNG FISHER VỀ LÃI SUẤT VÀ LẠM PHÁT Ở VIỆT NAM

Nguyễn Anh Tuấn


10. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC ĐỐI VỚI HỆ SINH THÁI KHỞI NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TĂNG CƯỜNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Trần Nguyên Chất

 

Xem tất cả các bài tại đây