Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70(2015) -  Mã số: 60.280514
* Tác giả: ThS. Bùi Duy Linh, Huỳnh Lưu Đức Toàn

Tóm tắt

Bài viết trình bày một cách tóm tắt về quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng như đi sâu vào mảng hội nhập kinh tế về tài chính đặc biệt là mảng bảo hiểm và những cam kết của AEC trong vấn đề hội nhập, xoá bỏ rào cản trong ngành bảo hiểm. Tiếp theo đó, bài viết trình bày tóm tắt về ngành bảo hiểm Việt Nam: tổng quan, các quy định hiện hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý ngành cũng như thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 3 quý đầu năm 2014 và quá trình hội nhập cùng những cam kết của Việt Nam khi hội nhập AEC về bảo hiểm. Quan trọng hơn, bài viết đi sâu phân tích những cơ hội vá thách thức cho ngành bảo hiểm Việt Nam cũng như đưa ra một số đề xuất cho Chính phủ, các cơ quan quản lý ngành và cho các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Quá trình hội nhập mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức mà ở đó, đòi hỏi cả phía các cơ quan quản lý và các doanh nghiệp đều phải nỗ lực để thay đổi và bắt kịp những xu thế chung của khu vực cũng như thế giới.