Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 131.130115
* Tác giả: Nguyễn Hồng Sơn, Nguyễn Anh Thu, Vũ Thanh Hương

Tóm tắt

Việt Nam nằm trong số các nước thực hiện tốt các cam kết của mình trong Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) cả trong lĩnh vực tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ. Bài viết cập nhật tiến trình hội nhập của ASEAN về tự do hoá thương mại hàng hoá và dịch vụ hướng tới AEC, đồng thời phân tích sự tham gia của Việt Nam vào tiến trình này. Trên cơ sở đó, bài viết nhận diện một số vấn đề đặt ra để thúc đẩy sự tham gia hiệu quả của Việt Nam vào AEC. Vấn đề quan trọng nhất là cải cách bên trong để tận dụng được các lợi thế của tiến trình tự do hoá luồng thương mại và dịch vụ trong khu vực.