Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 135.170315
* Tác giả: Đoàn Văn Khái

Tóm tắt


Lợi ích dân tộc và phương thức thực hiện lợi ích dân tộc là một trong những nội dung chính yếu trong hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh. Theo Hồ Chí Minh, lợi ích dân tộc trước hết là độc lập, chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ, hòa bình, thống nhất đất

nước cho dân tộc Việt Nam và tự do, hạnh phúc cho nhân dân. Để đạt được những lợi ích dân tộc cơ bản này, theo Người, phải thực hiện tổng hợp các phương thức như: Độc lập, tự chủ trong tư duy và hành động; tự lực, tự cường dân tộc đi đôi với đoàn kết và hợp tác quốc tế; xử lý đúng đắn quan hệ với các nước lớn; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, dân tộc với quốc tế; dĩ bất biến, ứng vạn biến; dự báo được thời cơ và nắm bắt đúng thời cơ.