Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 74.110714
* Tác giả: Trần Thanh Tâm , Nguyễn Minh Hiển 

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu về điều khoản Hardship trong hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế trên hai phương diện: Cơ sở pháp lý và thực tiễn vận dụng. Thông qua việc tìm hiểu các quy định về Hardship trong PICC[1], PECL[2] và pháp luật Việt Nam, bài viết đã làm rõ: Khái niệm về Hardship; Các điều kiện để công nhận Hardship; Các hệ quả pháp lý khi xảy ra Hardship cũng như phân biệt giữa điều khoản Hardship và Force Majeure[3]. Ngoài ra, dựa vào kết quả khảo sát 29 doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM và phỏng vấn chuyên gia, bài viết cũng đã đánh giá tình trạng soạn thảo, ký kết và vận dụng điều khoản này trong thực tế tại các doanh nghiệp Việt Nam. 

[1] PICC là thuật ngữ viết tắt của Principles of International Commercial Contracts - Bộ nguyên tắc về hợp đồng thương mại quốc tế được ban hành bởi Viện Quốc tế về Nhất thể hóa pháp luật tư (UNIDROIT). PICC lần đầu tiên được ban hành vào năm 1994, sửa đổi, bổ sung lần lượt vào các năm 2004 và 2010.

[2] PECL là thuật ngữ viết tắt của Principles of European Contract Law – Bộ nguyên tắc của Luật hợp đồng châu Âu, được soạn thảo bởi Ủy Ban Luật hợp đồng Châu Âu. Phần I và II của Bộ nguyên tắc này được thông qua vào năm 1999 và Phần III được sửa đổi vào năm 2002

[3] Thường được biết đến với tên gọi là “Bất khả kháng”. Tùy theo nguồn luật điều chỉnh mà có thể tồn tại nhiều tên gọi khác nhau: PECL và Công ước của Liên Hiệp Quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 1980 sử dụng thuật ngữ “Impediment”, trong khi Bộ luật Dân sự Đức sử dụng thuật ngữ “Impossibility” và Bộ luật thương mại thống nhất Hoa Kỳ (UCC) sử dụng thuật ngữ “Impracticability”.