Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 77.210814
* Tác giả: Lê Phương Lan, Chu Thị Mai Phương, Nguyễn Thị Khánh Trinh

Tóm tắt

Công ước Liên Hiệp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế năm 1980 (United Nations Convention on Contracts for the International Sales of goods, sau đây gọi tắt là CISG) được đánh giá là một trong những điều ước quốc tế (ĐƯQT) về thương mại thành công nhất từ trước đến nay và Việt Nam đang trong quá trình chuẩn bị gia nhập Công ước này. Bối cảnh này đặt ra sự cần thiết để tìm hiểu giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế (HĐMBHHQT) theo CISG. Tranh chấp về trường hợp bất khả kháng từ HĐMBHHQT tương đối phức tạp và phổ biến. Trên cơ sở nghiên cứu một vụ kiện điển hình về trường hợp bất khả kháng trong HĐMBHHQT theo CISG, bài viết đưa ra một số lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong việc phòng ngừa và giải quyết tranh chấp từ HĐMBHHQT theo CISG.