Tạp chí KTĐN số 70

* Số tạp chí: 70 (2015) -  Mã số: 81.051114
* Tác giả: TS. Trần Thị Hòa 

Tóm tắt

Với mục tiêu phát triển kinh tế của nước ta là phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã và đang đặt ra cho các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp bưu chính nói riêng đứng trước các cơ hội kinh doanh mới, bên cạnh đó cũng là những thách thức hết sức to lớn, mà thách thức lớn nhất hiện nay là vấn đề cạnh tranh và chiếm lĩnh thị trường. Vấn đề này cũng đã là chủ đề nghiên cứu của nhiều tác giả trong thời gian vừa qua với các cách tiếp cận khác nhau. Dưới khuôn khổ bài viết này, tác giả trình bày về năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp, phân tích năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp bưu chính và cách thức mà doanh nghiệp bưu chính Việt Nam phát triển năng lực cạnh tranh động nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mình trên thị trường bưu chính Việt Nam.