Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 118.301214
* Tác giả: Chu Tuấn Linh, Nguyễn Ngọc Đạt, Nguyễn Chí Tranh 

Tóm tắt


“Quản trị công ty” (corporate governace) đã trở thành vấn đề được doanh nghiệp và xã hội đặc biệt quan tâm trong thời gian gần đây, là chủ đề nghiên cứu của các học giả trong lĩnh vực khoa học kinh tế, kinh doanh và pháp lý, đồng thời, quản trị công ty cũng là một trong những chính sách ưu tiên của các nước đang phát triển và đang chuyển đổi trong những thập kỷ gần đây. Bài viết tập trung phân tích đặc thù riêng trong quản trị công ty tại các DNNN và tình hình quản trị công ty tại một số DNNN sau cổ phần hóa tại Việt Nam, trên cơ sở đó đề xuất một số phương hướng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản trị công ty tại các doanh nghiệp này.