Tạp chí KTĐN số 71

* Số tạp chí: 71(2015) -  Mã số: 109.191214
* Tác giả: Phạm Thu Hương, Đào Ngọc Tiến

Tóm tắt

Gắn kết giữa nghiên cứu khoa học với đào tạo, đặc biệt là đào tạo tiến sỹ là nhiệm vụ cấp bách để nâng cao chất lượng của các trường đại học nói chung và của Trường Đại học Ngoại thương nói riêng. Bài viết phân tích lý lịch khoa học của 60 nghiên cứu sinh trong quá trình học tiến sỹ tại Trường Đại học Ngoại thương. Trên cơ sở đó, các tác giả đã chỉ ra rằng, các chỉ số kết quả NCKH (số bài báo và số đề tài NCKH) của các nghiên cứu sinh/giảng viên đã có sự tăng trưởng rõ rệt trong quá trình đào tạo. Tuy nhiên, các chỉ số này hầu như không thay đổi đối với số lượng NCS không phải là giảng viên, trong khi tỷ trọng nhóm đối tượng này có xu hướng tăng lên trong những năm vừa qua. Do đó, để thúc đẩy hoạt động NCKH của các NCS, Nhà trường cần có các chính sách khuyến khích mạnh mẽ về kinh phí, về thời gian và xây dựng tiêu chuẩn đầu ta cho hoạt động NCKH của các NCS.