Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 113.221214
* Tác giả: Nguyễn Trần Sỹ, Trần Hải Phú

Tóm tắt

Ở Việt Nam, trong lĩnh vực kinh doanh có khá nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu doanh nghiệp đến lòng trung thành của khách hàng. Tuy nhiên, trong lĩnh vực giáo dục đại học chưa có nhiều nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên. Bài báo này đưa ra mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II Trường Đại học Ngoại thương tại Tp.HCM. Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong nghiên cứu này là phương pháp nghiên cứu hỗn hợp, với trọng tâm chính đặt vào phần nghiên cứu định lượng. Kết quả nghiên cứu cho thấy hình ảnh và danh tiếng thương hiệu Trường Đại học Ngoại thương có tác động đến lòng trung thành của sinh viên Cơ sở II. Kết quả nghiên cứu đã đóng góp một mô hình nghiên cứu về ảnh hưởng của hình ảnh và danh tiếng thương hiệu trường đại học đến lòng trung thành của sinh viên và làm cơ sở cho các nghiên cứu tiếp theo về lĩnh vực này.