Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 144.050515
* Tác giả: Phạm Tiến Đạt

Tóm tắt

Hơn 23 năm qua, cổ phần hóa là giải pháp trọng tâm của quá trình tái cơ cấu, nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Cổ phần hóa cũng là hình thức thu hút nhiều nguồn vốn xã hội đầu tư vào sản xuất - kinh doanh, trở thành nguồn cung tiềm năng dồi dào trên thị trường mua bán, sáp nhập (M&A) của Việt Nam. Tuy nhiên, cho đến nay, với sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, tiến trình cổ phần hóa vẫn diễn ra chậm, một trong những nguyên nhân có thể xét đến là những vấn đề còn tồn tại trong việc áp dụng các phương pháp định giá doanh nghiệp. Bài viết đi vào xem xét các phương pháp định giá đang được áp dụng tại Việt Nam trong tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) trên cả hai phương diện lý thuyết và thực tiễn, từ đó đưa ra những khuyến nghị để hoàn thiện các phương pháp nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa, hoàn thành mục tiêu đề ra trong giai đoạn 2011- 2015 và cho các giai đoạn tiếp theo.