Tạp chí KTĐN số 73

* Số tạp chí: 73 (2015) -  Mã số: 85.121114
* Tác giả: Dương Thị Hoài Nhung 

Tóm tắt

Trong những năm gần đây, tại Việt Nam có sự cạnh tranh lớn giữa các trường đại học nhằm cung cấp dịch vụ đào tạo chất lượng cao để vươn tới tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế, đã dẫn tới một nhu cầu cấp thiết trong việc đánh giá và cải thiện hoạt động đào tạo mang định hướng khách hàng. Trường Đại học Ngoại thương với mục tiêu chiến lược 2020 và tầm nhìn 2030 “phấn đấu trở thành trường đại học trọng điểm quốc gia, được công nhận là một trong những trường đại học hàng đầu của Việt Nam về chất lượng và danh tiếng và nằm trong nhóm 100 trường đại học hàng đầu của khu vực” (Đại học Ngoại thương, 2009), cũng không nằm ngoài mong muốn tìm ra giải pháp quản lý theo mô hình và tiêu chí cụ thể để nâng cao chất lượng đào tạo của trường. Yêu cầu này lại càng cấp thiết khi trường Đại học Ngoại thương là một trong số ít những trường đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thí điểm tự chủ về tài chính. Từ một vấn đề đặt ra cho nhà trường, tác giả xin đưa ra đề xuất ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng (BSC) tại trường Đại học Ngoại thương nhằm nâng cao công tác quản lý chất lượng đào tạo đại học. Nội dung của bài viết gồm 4 phần: thứ nhất xem xét sự cần thiết của việc ứng dụng mô hình thẻ điểm cân bằng BSC trong quản lý chất lượng đào tạo; thứ hai là phương pháp triển khai mô hình thẻ điểm cân bằng BSC; thứ ba là triển khai mô hình BSC tại trường Đại học Ngoại thương nhằm tăng cường công tác quản lý chất lượng đào tạo, phần cuối một số kiến nghị đề xuất giải pháp để triển khai ứng dụng BSC tại Đại học Ngoại thương.