Tạp chí KTĐN số 74

* Số tạp chí: 74 (2015) -  Mã số: 121.120115
* Tác giả: 

Tóm tắt

Nghiên cứu này phân tích tác động của môi trường thể chế kinh doanh đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 2006-2012.Bóc tách theo doanh thu nội địa và doanh thu xuất khẩu.  Kết quả thực nghiệm cho thấy, hầu hết các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh đều tác động tới kết quả kinh doanh của doanh nghiệp FDI. Phát hiện này là sự khẳng định về sự cần thiết thực thi các chính sách liên quan đến việc cải thiện chất lượng môi trường kinh doanh đối với việc nâng cao năng suất và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp FDI ở Việt Nam trong thời gian tới.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.