Tạp chí KTĐN số 74

* Số tạp chí: 74 (2015) -  Mã số: 69.030814
* Tác giả: 

Tóm tắt

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) về bản chất luôn hướng tới lợi nhuận cho những người thực hiện hoạt động này nhưng đồng thời có thể mang lại nhiều lợi ích cho nước nhận đầu tư. Chính vì vậy, việc tăng cường thu hút FDI là mục tiêu quan trọng của mọi quốc gia. Bài viết này là một nghiên cứu theo hướng thực nghiệm về các yếu tố tác động tới dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển trong đó có Việt Nam. Trên cơ sở xây dựng mô hình hồi quy kinh tế lượng với các biến số nhận các giá trị thực tế được thu thập dưới dạng mảng cơ sở dữ liệu (panel data) và bằng phương pháp hồi quy với các mô hình khác nhau, các tác giả kiểm chứng một số giả thiết quan trọng liên quan đến các yếu tố tác động tới dòng vốn FDI vào các nước đang phát triển theo các khu vực địa lí khác nhau. Từ các kết luận từ các mô hình hồi quy, các tác giả đề cập một số định hướng chính sách nhằm tăng cường thu hút FDI thông qua việc tác động vào các yếu tố ảnh hưởng tới dòng vốn.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.