Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 160.140715
* Tác giả:

Tóm tắt

Phát triển các tạp chí khoa học là một trong những điều kiện tiên quyết để đưa một trường đại học phát triển theo định hướng nghiên cứu. Tuy nhiên, để có một tạp chí khoa học uy tín cần chiến lược đúng và đầu tư lớn. Bài toán này sẽ được giải như thế nào trong điều kiện các trường đại học Việt Nam với chiến lược phát triển chưa rõ ràng và nguồn kinh phí eo hẹp. Bài viết tập trung nghiên cứu điển hình thực trạng quản lý hoạt động của tạp chí Kinh tế đối ngoại thuộc trường Đại học Ngoại thương, chỉ rõ các vấn đề mà tạp chí đang gặp phải trên lộ trình phát triển trở thành một tạp chí có uy tín ở Việt Nam và khu vực, từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản để giải quyết các vấn đề này.