Tạp chí KTĐN số 75

* Số tạp chí: 75 (2015) -  Mã số: 164.040815
* Tác giả: Ngô Quốc Chiến

Tóm tắt

Bài viết phân tích các ưu điểm và nhược điểm trong các quy định về lựa chọn pháp luật áp dụng cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài quy định tại Phần thứ 5 Dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi. Trong phần thứ nhất, sau khi phân tích các điểm bất cập của quy định hiện hành, bài viết đánh giá các quy định của Dự thảo, so sánh với một số hệ thống pháp luật và thực tiễn xét xử trên thế giới để từ đó nhận diện các điểm tích cực cũng như hạn chế và đề xuất hướng sửa đổi. Trong phần thứ hai, tác giả so sánh các quy phạm xung đột pháp luật về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của Việt Nam với các quy định của Nghị định Rome II, của pháp luật Pháp, Bỉ, Đức… để cho thấy việc tham khảo một phần kinh nghiệm của nước ngoài là không có tác dụng. Từ đó, tác giả đề xuất hướng sửa đổi Điều 706 Dự thảo.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.