Tạp chí KTĐN số 77

* Số tạp chí: 77(2015) -  Mã số: 188.051015
* Tác giả: Đoàn Văn Khái

Tóm tắt
Nâng cao chất lượng dạy và học nói chung, dạy và học các môn Lý luận chính trị ( LLCT) nói riêng, là vấn đề thường trực, luôn được quan tâm và đã được luận bàn khá nhiều ở các khía cạnh khác nhau. Nhân kỷ niệm 55 năm Đại học Ngoại thương, bài viết này lại tiếp tục bàn về việc nâng cao chất lượng dạy và học các môn LLCT nhưng đặt trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ và trên tinh thần quán triệt quan điểm đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học theo Nghị quyết 29-NQ/TƯ của Hội nghị BCHTƯ Đảng lần thứ 8 khóa XI. Theo đó, trên cơ sở làm rõ đặc điểm các môn LLCT, bài viết trình bày các giải pháp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học các môn học này trong điều kiện đào tạo theo tín chỉ và đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.