Tạp chí KTĐN số 77

* Số tạp chí: 77(2015) -  Mã số: 167.070815
* Tác giả: Vương Thị Thảo Bình, Đỗ Văn Lâm

Tóm tắt

Trên thế giới đã có khá nhiều nghiên cứu đánh giá tác động lan tỏa của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới các doanh nghiệp trong nước và thường sử dụng phương pháp phân tích định lượng để đánh giá các tác động này. Ở Việt Nam, có nhiều nghiên cứu về tác động lan tỏa của FDI tới các doanh nghiệp trong nước bằng định lượng. Các nghiên cứu đó thường phân tích chung cho cả nước. Trong bài viết này, chúng tôi tập trung đánh giá tác động lan tỏa của FDI đến các doanh nghiệp Nghệ An theo hướng tiếp cận mô hình kinh tế lượng với phương pháp ước lượng của Levinson-Petrin và số liệu sử dụng là số liệu dạng bảng của các doanh nghiệp. Kết quả ban đầu của chúng tôi cho thấy trong trường hợp của tỉnh Nghệ An thì FDI có tác động lan tỏa chủ yếu theo chiều ngang, có nghĩa là khi FDI đầu tư vào Tỉnh thì chỉ làm cho các doanh nghiệp  trong Tỉnh mở rộng sản xuất mà không phát triển theo chiều sâu, tăng năng suất lao  động và đầu tư công nghệ.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.