Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 235
* Tác giả: Ngô Quốc Chiến, Nguyễn Minh Hằng

Tóm tắt
Các quy định về lựa chọn pháp luật cho quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trong Bộ luật dân sự 2015 đã có nhiều thay đổi so với Bộ luật dân sự 2005. Bài viết này tập trung phân tích các quy định mới về lựa chọn pháp luật áp dụng cho hợp đồng có yếu tố nước ngoài, trong đó nhấn mạnh: Quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; Điều kiện có hiệu lực của thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng; Giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng; Xác định pháp luật áp dụng khi các bên không lựa chọn.
Từ khóa: Giới hạn của quyền tự do lựa chọn pháp luật áp dụng, mối liên hệ gắn bó nhất, quyền lựa chọn pháp luật áp dụng, thỏa thuận lựa chọn pháp luật áp dụng.
Mã số: 235. Ngày nhận bài: 03/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 30/03/2016. Ngày duyệt đăng: 30/03/2016.
Abstract
The provisions on the choice of law for civil relations involving foreign elements in the 2015 Civil Code has been changed a lot compared to the 2015 Civil Code. This paper will focus on analyzing new regulations on the choice of applicable law to contracts involving foreign elements, in which, emphasize on: the right to freedom of choosing applicable law; Conditions of validity of the agreement on applicable law; Limitation on the freedom of choice of applicable law; Determination of applicable law in the absence of agreement on applicable law.
Key words: Agreement on applicable law, closest relation, limitation on the freedom of choice of applicable law, the right of choosing applicable law.
Paper No.235. Date of receipt: 03/03/2016. Date of revision: 30/03/2016. Date of approval: 30/03/2016.