Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 239
* Tác giả: Lê Thái Phong, Lê Việt Dũng

Tóm tắt
Chính sách tiền tệ đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong nền kinh tế. Bài viết chứng minh sự tồn tại và đo đạc mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam. Với công cụ định lượng, đề tài sử dụng mô hình VAR để đo đạc mức độ tương tác giữa biến chính sách tiền tệ (cung tiền) với các biến đặc trưng cho nền kinh tế thực (sản lượng hoặc lạm phát) khi giả định có tồn tại và không có tồn tại kênh tín dụng ngân hàng, từ đó đo đạc được mức độ khuếch đại hiệu lực chính sách tiền tệ của kênh này lên nền kinh tế thực. Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách tiền tệ ngoài việc truyền dẫn thông qua các kênh cổ điển như tỷ giá hoặc lãi suất, nó còn chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi kênh tín dụng ngân hàng. Kết quả thực nghiệm đã chứng minh có tồn tại một kênh tín dụng ngân hàng ở nền kinh tế Việt Nam và kênh truyền dẫn này khuếch đại đáng kể hiệu lực tác động của chính sách tiền tệ lên nền kinh tế thực.
Từ khóa: Mô hình VAR, kênh truyền dẫn, chính sách tiền tệ.
Mã số: 239. Ngày nhận bài: 20/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 01/04/2016. Ngày duyệt đăng: 01/04/2016.
Abstract
Monetary policy plays a pivotal role in steering the economy. This research will examine the existence of bank lending channel in Vietnam and its amplification of monetary policy effectiveness. Specifically, the research applies Vector Auto Regression model to assess the relation between monetary policy variables (monetary aggregate) and real variables (output or inflation) with and without the existence of bank lending channel in order to verify the amplification. The results show that apart from traditional channels monetary policy is also transmitted through bank lending channel and this channel maginifies significantly effects of monetary policy on real economy.
Key words: Vector Auto Regression model, transmission channels, monetary policy.
Paper No. 239. Date of receipt: 20/03/2016. Date of revision: 01/04/2016. Date of approval: 01/04/2016.