Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 199
* Tác giả: Nguyễn Phúc Cảnh

Tóm tắt
Bài viết này xem xét tác động của kiều hối bao gồm cả quy mô của kiều hối trên GDP và biến động trong kiều hối lên biến động trong đầu tư tư nhân tại 6 quốc gia Đông Nam Á bao gồm Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philipines, Thái Lan, và Việt Nam trong giai đoạn 1995 – 2013. Thông qua mô hình ước lượng dữ liệu bảng, chúng tôi phát hiện rằng quy mô kiều hối tăng lên có thể giúp giảm biến động trong đầu tư tư nhân, đồng thời đó biến động của kiều hối lại có tác động dương lên biến động trong đầu tư tư nhân. Như vậy, các quốc gia Đông Nam Á nói chung và Việt Nam nói riêng nên tiếp tục thực thi chính sách thu hút kiều hối nhưng phải đảm bảo tính ổn định của dòng vốn này để giúp ổn định đầu tư tư nhân.
Từ khóa: kiều hối, biến động, đầu tư nội địa, Đông Nam Á.
Mã số: 199. Ngày nhận bài:16/11/2015 Ngày hoàn thành biên tập: 25/12/2015. Ngày duyệt đăng: 25/12/2015 .
Abstract
This study examines the impact of personal remittances including the scale and the volatility of remittances on the fluctuations in private investment in six Southeast Asian countries which include Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam in the period from 1995 to 2013. Through the panel data estimation models, we found that the higher remittances could help reduce the volatility in private investment, and the higher volatility of remittances also have strong impact on volatility in private investment. Thus, the Southeast Asia countries in general and Vietnam in particular should continue to implement policies to attract remittances, in addition they have to ensure the stability of this capital flow to stabilize private investment..
Key words: personal remittances, volatility, private investment, Southeast Asian.
Paper No. 199. Date of receipt: 16/11/2015. Date of revision: 25/12/2015. Date of approval: 25/12/2015.