Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 213
* Tác giả: Nguyễn Tú Anh, Nguyễn Thu Thủy

Tóm tắt
Thị trường lao động được đánh giá là một trong những yếu tố quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế và tốc độ phát triển của một quốc gia. Bài viết nghiên cứu thể chế thị trường lao động ở Việt Nam giai đoạn từ đầu những năm 1990 tới nay với nội dung xung quanh các chủ thể trên thị trường lao động, nhất là quan hệ lao động. Bài viết phân tích quá trình xây dựng thể chế trong lĩnh vực này, xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của Nhà nước cho tới việc hoàn thiện hệ thống pháp luật. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đối với thể chế thị trường lao động ở Việt Nam, nguyên nhân khách quan, chủ quan cũng như phương hướng khắc phục. Cuối cùng, bài viết xem xét những cơ hội và thách thức mà việc tham gia Hiệp định Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP) mang lại cho Việt Nam và những vấn đề đặt ra để thực hiện tốt cam kết trong Hiệp định này.
Từ khóa: quan hệ lao động, thể chế, thị trường lao động, TPP.
Mã số: 213. Ngày nhận bài: 24/12/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 01/02/2016. Ngày duyệt đăng: 02/04/2016.
Abstract
Labor market is one of the most important factors for the economic growth and the pace of development of a country.This paper examines the labor market institutions in Vietnam for the period from the early 1990s to date, focusing on the subjects on the labor market, especially labor relation. The paper analyzes the process of institutional development in this field, from the viewpoints of the State to thecompletion of the legal system. Besides, the paper also points out the limitations of labor market institutions in Vietnam andtheir reasons and possible solutions.Finally, thisstudy examines the opportunities and challenges for Vietnam when the countrysigned the Trans-Pacific Partnership Agreement (TPP) and gives some ideas to answer the question how to implementthe commitment of the Agreement successfully.
Key words: labour relations, institutions, labour market, TPP.
Paper No. 213. Date of receipt: 24/12/2015. Date of revision: 01/02/2016. Date of approval: 02/04/2016.