Tạp chí KTĐN số 81

* Số tạp chí: 81(2016) -  Mã số: 246
* Tác giả: Hồ Đình Bảo

Tóm tắt

Năm 2015 chứng kiến nhiều thành tựu trong hoạt động kinh tế của Việt Nam như tăng trưởng cao nhất trong vòng 5 năm qua, chỉ số tăng giá tiêu dùng và lạm phát thấp nhất trong vòng 15 năm qua, tiếp tục xuất siêu, thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục gia tăng cả về số dự án cấp mới và số vốn đăng ký, số doanh nghiệp thành lập mới nhiều hơn số doanh nghiệp phải giải thể, kinh tế vĩ mô ổn định và những cột mốc đáng kể trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế như ký kết TPP, AEC, EVFTA.
Dự báo kinh tế năm 2016 sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng cao, lạm phát thấp, xuất khẩu và thu hút FDI đều tăng, các Hiệp định thương mại song phương vừa ký kết sẽ có tác động tích cực đến các hoạt động kinh tế trong nước.
Từ khóa: Tăng trưởng, CPI, lạm phát, xuất nhập khẩu, FDI, hội nhập kinh tế quốc tế.
Mã số: 229. Ngày nhận bài: 16/02/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 30/03/2016. Ngày duyệt đăng: 30/03/2016.


Abstract
The year 2015 witnessed many achievements in Vietnam’s economic activities such as: highest growth rate in recent 5 years, lowest CPI and inflation rate during last 15 years, surplus in balace trade, FDI increased in both number of projects and registered investment capital, more newly established enterprises, stable macroeconomy and significant milestones in international economic integrationwith TPP, AEC, EVFTA.
It is forecasted that in 2016, the economy maintains high growth rate, low inflation rate, bigger volume in export and FDI as well as receives positive impacts from newly signed FTAs.