Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 189
* Tác giả: Trịnh Thị Thu Hương, Phan Thị Thu Hiền

Tóm tắt
Ngày nay, mức độ thuận lợi hóa thương mại cũng như hiệu quả hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan được đo lường thông qua các tiêu chí về thời gian và chi phí tác nghiệp, cùng với các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến hai chỉ số này ở phạm vi quốc gia và quốc tế. Một số tổ chức quốc tế như Ngân hàng thế giới (WB), Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Tổ chức hải quan thế giới (WCO) và Uỷ ban tạo thuận lợi hóa thương mại của Liên hiệp quốc (UN/CEFACT) đã nghiên cứu xây dựng phương pháp luận và các tiêu chí điển hình như chỉ số thuận lợi về thương mại quốc tế (Ease of Trading Cross Border), chỉ số năng lực logistics (LPI), hay thời gian thông quan hàng hóa (TRS). Các tiêu chí đều hướng tới hai chỉ số quan trọng là chi phí và thời gian thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, đồng thời chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng tới thời gian và chi phí giao dịch thông quan như: cơ sở hạ tầng, quy trình thủ tục, yêu cầu về chứng từ, quy định pháp lý, thủ tục xin phép xuất nhập khẩu, năng lực cạnh tranh và hiệu quả dịch vụ giao nhận/logistics.
Trên cơ sở lý luận và thực tiễn áp dụng ba tiêu chí đo lường là: mức độ thuận lợi thương mại quốc tế (Ease of Trading Cross Border), năng lực logistics (LPI), và thời gian thông quan (TRS) tại khu vực ASEAN, bài viết phân tích, đánh giá thực tiễn hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan tại Việt Nam trong mối tương quan so sánh với các quốc gia trong khu vực. Đồng thời bài viết đưa ra một số nhận định về những vướng mắc cơ bản đối với hoạt động giao dịch thương mại quốc tế và thủ tục hải quan thời gian qua tại Việt Nam.
Từ khóa: quản lý nhà nước, giao dịch thương mại quốc tế, thương mại qua biên giới, thủ tục hải quan, xuất khẩu, nhập khẩu, logistics, thuận lợi hóa thương mại.
Mã số: 189. Ngày nhận bài: 06/10/2015. Ngày hoàn thành biên tập: 19/04/2016. Ngày duyệt đăng: 19/04/2016.
Abstract
Measuring time and cost of doing cross-border trade and customs procedures is globally becoming a very important tool to quantify the performance of trade facilitation and administrative customs innovation in every country. In addition to efforts of quantifying time and cost of doing cross-border trade in every country and region, the Ease of Trading Cross-Border and Logistics Performance Index of the Doing Business, WorldBank Group; Time Release Study of World Customs Organization are worldwidely used to indicate the relevant and determinant factors including but not limited to transport infrastructure, legislation, customs laws and regulations, logistics competence and governmental administration and so forth.
This article introduces and analyzes three common indicators, namely the Ease of Trading Cross- Border; Logistics Performance Index (LPI); and Time Release Study (TRS) on the aspect of methodology as well as reality of ASEAN countries and Vietnam. This gives an outlook on the average time and cost of doing international trade transactions and customs procedures in Vietnam in comparing to other countries of ASEAN. It is highly necessary to remove major shortcomings and obstacles impeding the process of trade facilitation and administrative inno vation in Vietnam in future.
Key words: governmental administration, international trade transactions, cross-border trade, customs procedures, export, import, logistics, trade facilitation.
Paper No. 189. Date of receipt: 06/10/2015. Date of revision: 19/04/2016. Date of approval: 19/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.