Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 236
* Tác giả: Trần Thị Ngọc Quyên, Trịnh Quang Hưng

Tóm tắt
Thực tế, trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), bên cạnh các địa điểm hấp dẫn các chủ đầu tư nước ngoài như Singapore, Malayxia, Thái Lan, thì gần đây, trong số các nước CLMV
, Myanmar được đánh giá cao với triển vọng phát triển kinh tế. Năm 2011, chính phủ nước này đã tuyên bố mở cửa nền kinh tế và cũng là mốc đánh dấu tăng trưởng ấn tượng trong thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). Một trong những cải cách nổi bật của chính phủ Myanmar là tập trung từng bước hoàn thiện quy định pháp lý liên quan đến FDI. Trong bài viết này, tác giả sẽ tập trung phân tích rõ thực tiễn thu hút FDI và một số nhân tố ảnh hưởng đến thu hút dòng vốn này tại Myanmar trong bối cảnh đổi mới nền kinh tế.
Từ khóa: thu hút, FDI, Myanmar, đổi mới
Mã số: 236. Ngày nhận bài: 10/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 16/05/2016. Ngày duyệt đăng: 16/05/2016.
Abstract
In the Association of South-East Asian Nation (ASEAN), besides the locations such as Singapore, Malaysia, Thailand, nowadays, Myanmar, one of the members of the group CLMV, has been considered recently as the potential economy with the prospect of the economic development. In 2011, its government has announced to open the economy and this year also has been as the period of the significant growth of attracting foreign direct investment (FDI) flow. One of the specific reconstruction of Myanmar’s government is gradually concentration on improving the legal framework relating FDI. In this paper, the authors will focus on the reality of FDI and some significant factors affecting this investment flow in Myanmar in the context of the economy renovation.
Key words: Attracting, FDI, Myanmar, renovation.
Paper No. 236. Date of receipt: 10/03/2016. Date of revision: 16/05/2016. Date of approval: 16/05/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.