Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 256
* Tác giả:  Vũ Thị Thanh Xuân

Tóm tắt
John M. Keynes là một trong những nhân vật vĩ đại nhất của kinh tế học thế kỷ XX. Tuy nhiên, kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2009, những tư tưởng nguyên bản của Keynes mới có điều kiện trỗi dậy, và giới nghiên cứu lịch sử kinh tế mới có điều kiện thoát ra khỏi phương pháp tái hiện duy lý để xem xét và đánh giá thực sự các tư tưởng của Keynes. Sử dụng phương pháp tái hiện lịch sử, bài viết này tập trung xem xét, đánh giá về phương pháp và cách tiếp cận kinh tế của Keynes từ quan điểm duy vật biện chứng của Chủ nghĩa Mác - Lênin. Bài viết chỉ ra rằng bất kể sở hữu một trí tuệ vượt trội và điều kiện giáo dục tinh hoa của mình, các phương pháp và tiếp cận của Keynes nhìn chung vẫn mang các đặc điểm cơ bản của giai cấp tư sản đầu thế kỷ XX với sự đan xen giữa biện chứng và siêu hình, mang màu sắc duy tâm và bị ảnh hưởng bởi thuyết Bất khả tri. Trong tư tưởng cũng như hoạt động thực tiễn, Keynes vẫn dùng dằng giữa chủ nghĩa chiết trung và tính cách mạng nửa vời.
Từ khóa: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Chủ nghĩa duy vật biện chứng, Keynes, Kinh tế học trường phái Keynes, Tái hiện lịch sử.
Mã số: 256. Ngày nhận bài: 11/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 19/04/2016. Ngày duyệt đăng: 19/04/2016.
Abstract
John M. Keynes is among the greatest economists in the 20th century. However, original ideas of Keynes have been only returning since the 2009 global crisis. This provides studies on history of economic thought conditions for extending beyond the method of rational reconstruction. Using the method of historical reconstruction, this paper examines Keynes’s methods and approaches in economic analysis from Marxian perspective. This paper found out that instead of Keynes’s great intellectual and elite education, basically he still suffered from basic characteristics of the bourgeoisieclass in the early of 20th century whose thoughts were mixed betweendialectics and metaphysics. He also affected by idealism and agnosticism. Both in ideology and practice, Keynes volatiled in eclectic and proposed revolution by halves.
Key words: Marxism and Leninism, Dialectical Materialism, Keynes, Keynesian economics, Historical reconstruction.
Paper No. 256. Date of receipt: 11/04/2016. Date of revision: 19/04/2016. Date of approval: 19/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.