Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 264
* Tác giả: Mai Thu Hiền, Nguyễn Ngọc Bình 

Tóm tắt

Trong bối cảnh Việt Nam đang đón làn sóng tự do hóa thương mại mới bằng việc tham gia vào một loạt các hiệp định và cộng đồng thương mại tự do như Hiệp định TPP, Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC), dòng vốn FDI vào Việt Nam có kỳ vọng sẽ gia tăng. Bằng việc phân tích các khía cạnh như độ mở thương mại, tăng trưởng kinh tế vĩ mô và thực hiện các cam kết có liên quan đến đầu tư, nghiên cứu cho thấy việc Việt Nam tham gia vào làn sóng tự do hóa thương mại mới này có tác động đáng kể đến việc thu hút dòng vốn FDI vào Việt Nam. Trên cơ sở đó, nghiên cứu cũng đề xuất một số khuyến nghị nhằm thúc đẩy dòng vốn FDI vào Việt Nam trong bối cảnh thương mại tự do thế hệ mới.
Từ khóa: đầu tư trực tiếp nước ngoài, FDI, hiệp định thương mại tự do, tự do hóa thương mại.
Mã số: 264. Ngày nhận bài: 20/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 26/04/2016. Ngày duyệt đăng: 26/04/2016.
Abstract
Within the context of the upcoming wave of trade liberalization with the participation of Vietnam in several free trade agreements and free trade community like Trans-Pacific Partnership (TPP), EU - Vietnam Free Trade Agreement (EVFTA) and the ASEAN Economic Community (AEC), an increase in the FDI inflows into Vietnam can be expected. By providing analyses on aspects like trade openness, macroeconomic development and implementation of investment-related commiments, the research shows a significant impact of Vietnam joining this new wave of trade liberization on FDI facilitation. From these research results, policy recommendations are also addressed to further promote FDI into Vietnam in the context of new free trade generations.
Key words: Foreign direct investment, FDI, EVFTA, trade liberization.
Paper No.264. Date of receipt: 20/04/2016. Date of revision: 26/04/2016. Date of approval: 26/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.