Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 252
* Tác giả: Lê Thái Phong, Nguyễn Tuân, Nguyễn Thị Minh Huyền 

Tóm tắt
Đào tạo nguồn nhân lực là điều kiện quan trọng để tổ chức tồn tại và phát triển bền vững đặc biệt trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết tập trung phân tích thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp cơ khí FDI trong giai đoạn 2011-2014 qua đó thấy được mục tiêu đào tạo, các khoá đào tạo, chi phí đào tạo, các kết quả đạt được của công tác đào tạo của loại hình doanh nghiệp này. Từ đó, một số bài học được rút ra, làm cơ sở cho các doanh nghiệp cơ khí nội địa nâng cao dần năng lực cạnh tranh của mình để hội nhập tốt hơn với khu vực và thế giới. Bài học lớn nhất là công tác đào tạo phải có kế hoạch dài hạn, và kế hoạch này nằm trong chiến lược tổng thể về phát triển nguồn nhân lực của tổ chức. Đến lượt nó, chiến lược nguồn nhân lực phải phục vụ cho chiến lược tổ chức, giúp tổ chức đạt được mục tiêu đề ra.
Từ khóa: đào tạo, doanh nghiệp cơ khí FDI, doanh nghiệp cơ khí nội địa.
Mã số: 252. Ngày nhận bài: 05/042016. Ngày hoàn thành biên tập: 04/05/2016. Ngày duyệt đăng: 05/05/2016.
Abstract
Training presents a prime opportunity to expand the knowledge base of all employees, but many employers find the development opportunities expensive. Employees also miss out on work time while attending training sessions, which may delay the completion of projects. Despite the potential drawbacks, training and development provides both the company as a whole and the individual employees with benefits that make the cost and time a worthwhile investment. The paper is to investigate training activities of FDI mechanical engineering firms in Vietnam. The results suggest that, in order to catch up with FDI firms, indigenous firms should take training as a strategic activity, putting training in a holistic picture of HR planning.
Key words: training, FDI mechanical engineering firms, indegenous mechanical engineering firm.
Paper No.252. Date of receipt: 05/042016. Date of revision: 04/05/2016. Date of approval: 05/05/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.