Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 259
* Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hằng 

Tóm tắt
Tóm tắt
Để thực hiện thành công công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thì việc đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng ngành điện luôn được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên để xây dựng các nhà máy điện đòi hỏi vốn rất lớn, thời gian thu hồi vốn dài. Một trong các hình thức đầu tư được nhà nước ưu tiên phát triển là BOT. Việc đánh giá thực trạng, chỉ ra các nhân tố tác động đến sự phát triển của các dự án điện, tìm ra các tồn tại và nguyên nhân để giúp các nhà hoạch định chính sách đưa ra quyết định phù hợp để phát triển các dự án BOT cho ngành điện là cần thiết.
Từ khóa: BOT, cơ sở hạ tầng, điện - BOT.
Mã số: 259. Ngày nhận bài: 14/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 06/05/2016. Ngày duyệt đăng: 06/05/2016.
Abstract
Infrastructure development of electricity plays a key role in modernization and industrialization. However, building a power plan requires an important capital and a long payback period. BOT becomes a preferential model of investment of every country. Therefore, evaluating investment situation, finding out factors impacted to development of power plan and the reasons in results to make decision for BOT project in power sector are necessary.
Key words: BOT, infrastructure, electricity.
Paper No.259. Date of receipt: 14/04/2016. Date of revision: 06/05/2016. Date of approval: 06/05/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.