Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 84(2016) -  Mã số: 240
* Tác giả: Hoàng Anh Duy, Trần Thị Nguyên Hà Nguyễn Thị Thu Hiền, Phùng Thị Minh Trang

Tóm tắt
Các doanh nghiệp luôn mong muốn có được đội ngũ nhân lực có trình độ để đảm nhận công việc nên các công cụ, mô hình có thể áp dụng trong đào tạo nguồn nhân lực và mang lại hiệu quả cao sẽ nhận được sự quan tâm của các doanh nghiệp. Bài viết sẽ giới thiệu mô hình BMAT và việc ứng dụng mô hình này trong đào tạo nguồn nhân lực, qua đó, nhóm nghiên cứu sẽ đề xuất các giải pháp để đưa mô hình hành vi BMAT vào ứng dụng trong đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp Việt Nam để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng nhu cầu, chiến lược phát triển và cạnh tranh của doanh nghiệp.
Từ khóa: mô hình, BMAT, đào tạo nguồn nhân lực, doanh nghiệp Việt Nam.
Mã số: 237. Ngày nhận bài: 16/03/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 20/04/2016. Ngày duyệt đăng: 20/04/2016.
Abstract
High quality workforce is an important resource for enterprises to achieve their goals so that they are looking for effective tools which can be applied in human resource training to obtain higher performance. This paper will discuss the application of BMAT in training employees and give some suggestions to improve this in Vietnamese companies in order to enhance the quality of their human resources to meet the demand of development and competitive strategies.
Key words: model, BMAT, human resource training, Vietnamese enterprises.
Paper No. 237. Date of receipt: 16/03/2016. Date of revision: 20/04/2016. Date of approval: 20/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.