Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 245
* Tác giả: Trần Thị Kim Anh 

Tóm tắt
Trong bối cảnh nền kinh tế của nước ta ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực kế toán - kiểm toán - tài chính ngày càng trở nên cấp bách. Công tác xây dựng chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, chuẩn hóa giáo trình, tài liệu học tập… đóng vai trò quyết định trong việc nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của quốc gia. Chính vì vậy, năm học 2016-2017, Trường Đại học Ngoại thương đã quyết định mở ngành Kế toán, trong đó có chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán giảng dạy bằng tiếng Việt và chuyên ngành Kế toán - Kiểm toán định hướng nghề nghiệp ACCA nhằm đổi mới nội dung chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận với chuẩn mực quốc tế, đạt sự công nhận ngày càng cao của các nước trong khu vực và thế giới. Bài viết này nhằm giới thiệu quá trình xây dựng chương trình đào tạo ngành Kế toán ở trường ĐH Ngoại thương, mục tiêu đào tạo
của chương trình đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện thành công chương trình đào tạo trong năm học mới.
Từ khóa: kế toán, kiểm toán, hội nhập, chương trình đào tạo.
Mã số: 245. Ngày nhận bài: 05/04/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 11/04/2016. Ngày duyệt đăng: 11/04/2016.
Abstract
In the context of Vietnam’s intergrating intothe regional and global economy, the demand for high-quality human resources in accounting and auditing sector is increasingly concerned. The role of constructing degree programs, enhancing teaching skills, practices and standardizing study materials is the deciding factor on improving educational quality, which responds to the rising demand of labour market and society. Therefore, in the academic year 2016-2017, accounting disciplineis officially established in Foreign Trade University, comprising two majors: accounting and auditing major fully taught in Vietnamese; accounting and auditing major with ACCA orientation. By forming these two majors, not only educational quality is ensured, but the program content is also updated to meet international standards for the purpose of being recognized by reputable universities and by professional and practical entities in the world. The paper presents the overview of accounting disciplinein FTU including the process to contructthe programs’objectives and contents. In addition, the paper also recommends some solutions for successfully executingthe programsin thecomingacademic year.
Key words: Accounting, auditing, intergration, programme.
Paper No.245. Date of receipt: 05/04/2016. Date of revision: 11/04/2016. Date of approval: 11/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.