Tạp chí KTĐN số 82

* Số tạp chí: 82(2016) -  Mã số: 231
* Tác giả: Bùi Anh Tuấn, Phạm Thu Hương

Tóm tắt
Đổi mới cơ chế hoạt động tại các trường đại học công lập tại Việt Nam được xem là cần thiết và xu thế tất yếu trong giai đoạn hiện nay. Nghị quyết 77/NQ-CP của Chính phủ ngày 24/10/2014 về việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014-2017 đã mở ra một chặng đường phát triển mới với nhiều cơ hội và thách thức dành cho các trường đại học công lập. Với những kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn triển khai thí điểm tự chủ tài chính một phần từ năm 2005 và thí điểm tự chủ tài chính toàn phần từ năm 2008, trường Đại học Ngoại thương có nhiều lợi thế khi thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo tinh thần của Nghị quyết 77. Từ những phân tích về vấn đề đặt ra khi thực hiện đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương bài viết đưa ra một số đề xuất đối với đổi mới cơ chế hoạt động tại trường Đại học Ngoại thương trong giai đoạn thực hiện thí điểm.
Từ khóa: chất lượng đào tạo, chương trình đào tạo, đổi mới, quản trị đại học, tự chủ.
Mã số: 231. Ngày nhận bài: 24/02/2016. Ngày hoàn thành biên tập: 11/04/2016. Ngày duyệt đăng: 11/04/2016.
Abstract
Innovation in the operating mechanism of Vietnamese higher education institutions is currently urgent need and dispensable trend. The Resolution No 77 dated 24th October 2014 issued by the Government has led to the new era of development for public higher education institutions with many opportunities and challenges. With pratical experiences in implementing autonomy in finance partly since 2005 and completely since 2008, Foreign Trade University has had many advantages in innovating operating mechanism under Resolution No 77. Based on the analysis on problem issues of innovating mechanism for operation, the article provides some proposals for innovation mechanism of Foreign Trade Univesrity in the stage of experimentally implementing the operating mechanism innovation.
Key words: training quality, training programs, innovation, higher education management, autonomy.
Paper No.231. Date of receipt: 24/02/2016. Date of revision: 11/04/2016. Date of approval: 11/04/2016.


VUI LÒNG NHẬP MẬT KHẨU ĐỂ XEM NỘI DUNG! ĐỂ BIẾT MẬT KHẨU LIÊN HỆ EMAIL: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.